ข้าพเจ้า นายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
        จากการจัดอบรมโครงการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30น. ได้มีการจัดทำรูปเล่มโครงการโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อ ให้เข้าใจถึงปัญหาของชุมชน ช่วยกันระดมความคิด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและเป็นหลักฐานอ้างอิงในการนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวมรวบจากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนมาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน เสนอข้อมูลแก่ชาวบ้าน โดยเนื้อหาของรูปเล่มโครงการนั้นประกอบไปด้วย
รายชื่อผู้เข้าร่วมครงการ
กำหนดการโครงการ
ภาพการลงทะเบียน
การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ภาพกิจกรรมวิทยากรให้ความรู้
ภาพกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 5 ด้าน
ภาพผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์

        ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้จัดทำรูปเล่มโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน ต.วังเหนือ อ. บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้าน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงได้

 

อื่นๆ

เมนู