1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 การสรุปกิจกรรมให้ความรู้การดูแลตนเองเพื่อปัองกันการติดเชื้อโรคโควิค 19 ต.วังเหนือ อ. บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS03 การสรุปกิจกรรมให้ความรู้การดูแลตนเองเพื่อปัองกันการติดเชื้อโรคโควิค 19 ต.วังเหนือ อ. บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการจัดโครงการให้ความรู้การดูแลตนเองเพื่อปัองกันการติดเชื้อโรคโควิค 19  ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30น. ได้มีการจัดทำรูปเล่มโครงการโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิค -19 ในสถานที่เสี่ยงต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับชาวบ้านในตำบลวังเหนือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสามัคคีและช่วยเหลือกัน เพื่อให้รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและเป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำโครงการในแต่ล่ะครั้ง โดยเนื้อหาของรูปเล่มโครงการนั้นประกอบไปด้วย

รายชื่อผู้เข้าร่วมครงการ

กำหนดการโครงการ

ภาพการลงทะเบียน

ภาพกิจกรรมวิทยากรให้ความรู้

ภาพกิจกรรมการทำความสะอาดป้องกันเชื้อโรคโควิค 19

ระยะเวลาการทำโครงการ

งบประมาณ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้จัดทำรูปเล่มโครงการให้ความรู้การดูแลตนเองเพื่อปัองกันการติดเชื้อโรคโควิค 19  ต.วังเหนือ อ. บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเชื้อโรคและการดูแลตนเองจากโรคโควิค 19 ให้กับคนในชุมชน ต.วังเหนือ ได้เข้าใจมากขึ้น

   

อื่นๆ

เมนู