ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางกระผมและทีมงานได้รับผิดชอบในการลงสำรวจพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน ได้แก่ทั้งหมด 6หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่ที่2 บ้านอารัง หมู่ที่ 4 บ้านกะหาด หมู่ที่5 บ้านสำโรง หมู่ที่9 บ้านโสนน้อย หมู่ที่12 บ้านสัมพันธ์ โดยได้ทำการลงสำรวจไปพูดคุยกับชาวบ้านสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ในด้านของการทำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สมัย จากการไปสำรวจมาก็จะพบว่าในแต่ล่ะหมู่บ้านก็จะมีการทำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สมัยที่แตกต่างกันกัน ในแต่ล่ะหมู่บ้านนั้นก็จะมีทั้งปลูกผัก ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แตกต่างกันไปของความถนัดในแต่ละด้านของชาวบ้าน

        จากการลงสำรวจข้อมูลพื้นที่ โดยใช้แบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมหลักสูตร”การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในพื้นที่หมู่ 12 บ้านสัมพันธ์พบว่ามีจำนวนครัวเรือนที่จัดทำเกษตรพอเพียง จำนวน 1 ครัวเรือน คือบ้านเลขที่ 28 คุณลำไล นินนล โดยจัดทำเกษตรพอเพียงอยู่ใน “ระยะดำเนินการ” และได้มีการแบ่งพื้นที่ในการจัดทำการเกษตรตามหลักเกษตรพอพอเพียงโดย มีการจัดการน้ำจากแหล่งน้ำชุมชน มีการปลูก พืชผักหลากหลายชนิด เช่น มะพร้าว มะนาว ถั่วฟักยาว พริก กระเพรา ฯลฯ อีกทั้งได้มีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เช่น วัว ไก่ เป็ด และ ปลา เป็นต้น จากการสอบถาม พบว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นนอกจากบริโภคในครัวเรือนแล้วได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง และร้านค้าในชุมชน แต่ยังไม่มีตลาดในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรรมที่เพียงพอ

อื่นๆ

เมนู