ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ในโครงการของทางมหาลัย คือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการที่ข้าพเจ้านางสง่า พันธ์เจาะได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลวังเหนือพบว่ามีการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากฤดูทำนา ซึ่งการปลูกมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย เป็นพืชที่ทนแล้งและขยายพันธุ์ง่าย ต้นทุนการเพาะปลูกไม่สูง ทำให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังมาก ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกมันสำปะหลังแล้วขายให้กับลานมันอย่างเดียว เพราะว่าเกษตรกรยังไม่มีความรู้เรื่องการแปรรูปมันสำปะหลัง ซึ่งมันสำปะหลังสามารถแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด เพื่อใช้ในการเลี้ยวสัตว์ แป้งมันสำปะหลัง และแป้งดัดแปรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา ไม้อัด กระดาษ เป็นต้นการแปรรูปหัวมันสำปะหลังสดที่ได้จากการปลูกในไร่ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต่างประเทศและตลาดภายในประเทศต้องการ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลวังเหนือสามารถนำมาวางแผนพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวตำบลวังเหนือได้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู