ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ในโครงการของทางมหาลัย คือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการที่ข้าพเจ้านางสง่า พันธ์เจาะได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลวังเหนือพบว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจในชุมชน ในตำบลวังเหนือ มีวัดบ้านกะหาด อยู่ที่บ้านกะหาด หมู่ที่ 4 เป็นวัดที่มีความงดงาม และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวตำบลวังเหนือเป็นอย่างมาก ช่วงเทศกาลและงานประเพณีต่างๆที่วัดจะมีงานบุญที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการร่วมกิจกรรมของชาวบ้าน ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชน เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเราทราบสิ่งที่น่าสนใจต่างๆในตำบลวังเหนือที่สามารถนำมาวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวตำบลวังเหนือได้อย่างมากมาย ผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำแผนที่เดินดินขึ้นเพื่อง่ายและสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งที่น่าสนใจในตำบลวังเหนือ และเพื่อพัฒนาชุมชนวังเหนือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

         

อื่นๆ

เมนู