ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ประเภทประชาชนทั่วไป ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการสำรวจข้อมูลลูกจ้างผู้ปฎิบัติงานตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ได้ทราบถึงการพัฒนาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าไปในทิศทางที่ดีมากผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ความสามารถมากขึ้นและมีรายได้ในการดูแลตัวเอง ส่วนประชาชนตำบลวังเหนือก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดังนั้น การที่หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จะเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชนทั้งยังช่วยให้มีรายได้แก่ผู้ปฎิบัติงานในช่วงสถานะการณ์โควิด 19

 

 

อื่นๆ

เมนู