NS03 การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโควิด 19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

      ข้าพเจ้านางสาวปัทมา  จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา และการระบาดนี้ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คนในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดความวิตกกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากและในช่วงเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19และสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ให้กับผู้นำชุมชน, อสม,. กลุ่มสตรีจิตอาสาและประชาชน เพื่อใช้ป้องกันตนเอง ลดค่าใช้จ่าย

      ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ชาวตำบลวังเหนือ ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว และสามารถขยายผลนำไปประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ในการดำเนินชีวิต โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป

อื่นๆ

เมนู