ข้าพเจ้า นางสาวอรวี ศรีสังข์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“การเริ่มต้นพัฒนาสู่โคกหนองนา” จากการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับประชาชนในชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองโสน หมู่ 6 บ้านปลัดปุ๊ก หมู่7 บ้านแคน หมู่ 8 บ้านไผ่ทุ่ง หมู่ 10 บ้านสำโรง และหมู่ 11 บ้านหนองไผ่ โดยลงพื้นที่ไปพูดคุย สัมภาษณ์ สังเกตที่อยู่อาศัยและบรรยากาศของ จากการสอบถามพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การปลูกข้าว อ้อย และการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ และสุกร โดยส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ของตนเองในการทำการเกษตร ทำให้พบว่าบางครัวเรือนได้มีการจัดการพื้นที่ของตนเองในการทำเกษตรหลายอย่าง ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง โดยมีการขุดสระ เลี้ยงปลาดุก ปลานิล การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย เช่น วัว กบ และเป็ด และมีการปลูกพืชผักสมุนไพร่ เช่น ข้าวโพด ฟักทอง เผือก มะพร้าว มะม่วง มะไฟ ฝรั่ง กล้วย ขนุน ลูกหว่า ส้มโอ ละมุน กระเจี๊ยบ ตะไคร้ ข่า พริกไทย ผักชี เป็นต้น จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการเพาะปลูกเพื่อให้ผลผลิตที่ดี การเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเกษตร เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยที่ “โคก” คือ พื้นที่สูง เป็นการพัฒนาที่ดินในการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ “หนอง” คือ แหล่งน้ำ เป็นการขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น หรือหน้าแล้ง และ “นา” คือการทำนา มีการฟื้นฟูดิน การทำเกษตรอินทรีย์ มีการยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำ
โดยสรุป ตำบลวังเหนือ มีแหล่งสนับสนุนที่ดีต่อการพัฒนาสู่ โคกหนองนา ได้ เพียงแต่บางครัวเรือนขาดความรู้ ขาดแรงกระตุ้น ขาดการชี้แนะ ซึ่งหลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู