ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จากการสำรวจผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่มีผลต่อประชาชนตำบลวังเหนือ พบว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 มีผบกระทบกับการจ้างงานของคนในชุมชนโดยคนในชุมชนบางส่วนถูกเลิกจ้างงานเพราะการแพร่ระบาดและการล็อกดาว นอกจากผลกระทบจากการจ้างงานในชุมชนแล้วยังมีผลกระทบด้านการศึกษาที่เห็นได้ชัดว่ามีผลกระทบอย่างชัดเจนเนื่องจากการแพร่ระบาด ทำให้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียน ตลอดการสังปิดสถานศึกษา เพราะด้วยเหตุผลเป็นจุดรวมตัวที่ทีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีเด็กเล็กเกิดจากหลายช่องทาง เช่น มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐ หรือโรงเรียนปิดตามมาตรการควบคุมการระบาดของรัฐ บางครัวเรือนที่มีเด็กเล็กและขาดผู้ดูแล จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลเด็ก และผลกระทบด้านต่อมาก็คือด้านสุขภาพโดยการแพร่ระบาดเป็นปัญหาโดนตรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในตำบลวังเหนืออย่างมาก ทำให้กิจกรรมในชีวิตประจำวันหลายๆ อย่างไม่สามารถทำได้ในช่วงการแพร่ระบาด

อื่นๆ

เมนู