ข้าพเจ้า นายธนดล ตอเสนา ประเภท (นักศึกษา) ได้รับผิดชอบ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยทำการสำรวจข้อมูล ที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

การทำการเกษตรจำสิ่งที่นึกถึงอันดับแรกต้องเป็นน้ำอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ทำให้เกษตรกรขาดน้ำในการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

จากการสำรวจของข้าพเจ้าในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินมาใช้บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งมีการใช้พลังงานทดแทดแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด 2 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 8 และหมู่ 11 ซึ่งมีการเจาะบาดาลและสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรต่างๆ และใช้สูบน้ำขึ้นมาใส่บ่อน้ำเพื่อเลี้ยงปลา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชนได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู