• NS03 ข้อดีและข้อควรปรับปรุงพัฒนาชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสิริมงคล บุตรขัน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการวิเคราะห์หาจุดแข็งของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยความเป็นญาติพี่น้องของบรรพบุรุษ มีควมรักความสามัคคีกันในชุมชน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ข้อมูลของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพไม่มากพอที่จะสามารถต่อยอดได้อย่างเต็มที่ และยังขาดความกล้าแสดงออกในการกล้าคิดกล้าทำ แม้จะมีโครงการที่ภาครัฐได้จัดหามาให้แต่ชาวบ้านบางส่วนในชุมชนตำบลวังเหนือไม่สามารถสานต่อโครงการเหล่านั้นได้เท่าที่ควร โอกาสของชุมชนคือ มีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน, ปราชญ์ชาวบ้าน ที่สามารถมอบความรู้ให้กับชาวบ้านในตำบลวังเหนือสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ จุดอ่อนที่ข้าพเจ้าได้พบอีกคือ ชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือ ที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย หลายๆสินค้าที่ผลิตออกมาสามารถขายได้แค่ภายในแต่ละหมู่บ้าน ไม่มีการทำตลาดหรือขายส่งภายนอกชุมชน ทั้งการผลิตสินค้าไม่มีความน่าสนใจพอ Packeging Design ไม่มีความทันสมัย และชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาช่วยในช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

อื่นๆ

เมนู