ข้าพเจ้านางสาวศิริพร โจมรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลวังเหนือ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการเกษตร ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านสุขภาพ ด้านรายได้หนี้สินของครัวเรือน และด้านอื่นๆของชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาจุด ที่จะพัฒนาของชาวบ้านชุมชนวังเหนือ คือ ชาวบ้านยังไม่มีความรู้ ขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ขาดคนรุ่นใหม่สานต่อ ขาดการนำความสามารถที่มีมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ ขาดแรงกระตุ้น ขาดการชี้แนะในการผลิตสินค้า เกิดการขายสินค้าไม่ได้ ไม่มีสถานที่จัดจำหน่าย ราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีช่องทางในการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ทั้งนี้ทางทีมงานตำบลวังเหนือ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆของชุมชนแล้วได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป และวางแผนงานที่จะแก้ไขและพัฒนาชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู