ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่างๆ เช่น แหล่งทรัพยากรในชุมชน ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร สถานที่ในชุมชนต่างๆ และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ เพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาต่อไป

แหล่งทรัพยากรในชุมชน มีแหล่งน้ำที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่า ห้วยตะโคลง เป็นธารน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไหลผ่านหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร และยังมีสระน้ำขนาดใหญ่หลายที่เพื่อกักเก็บน้ำและนำไปใช้ในครัวเรือน ตัวอย่าง เช่น หนองจาน หนองจานเป็นสระเก็บน้ำขนาดใหญ่และมีต้นไม้มากมายให้ความร่มรื่น จึงมักจะมีชาวบ้าน และวัยรุ่น ไปนั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจ จากการสำรวจ หนองจานนับได้ว่าเป็นที่ที่น่าสนใจในการนำไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเราทราบสิ่งที่น่าสนใจต่างๆในตำบลวังเหนือที่สามารถนำมาวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวตำบลวังเหนือได้อย่างมากมาย ผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำแผนที่เดินดินขึ้นเพื่อง่ายและสะดวกในการเดินทางไปยังแหล่งที่น่าสนใจในตำบลวังเหนือ และเพื่อพัฒนาชุมชนวังเหนือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู