1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 ประชุมวางแผนปฏิบัติงานจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 ประชุมวางแผนปฏิบัติงานจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 ประชุมวางแผนปฏิบัติงานจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาวปัทมา  จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประชุมเพื่อวางแผลปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม โดยเป็นการวางแผนเพื่อที่เตรียมจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทางทีมงานได้วางแผนเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการจักสานมาให้คำแนะนำในเรื่องเเนวคิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากและยังเป็นส่วนสำคัญของการยกกระดับสินค้าร่วมไปถึงเป็นเเนวทางในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

โดยมีกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30น. ซึ่งในช่วงเช้า เวลา8.30 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ แนวคิดและการออกแบบลายสานเสื่อกก เเละในช่วงบ่ายเวลา 13.00 –16.30 น. บรรยายหัวข้อ การพัฒนาการสานเสื่อกกและนำเสนอผลงาน ซึ้งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตำบลวังเหนือต่อไป

อื่นๆ

เมนู