ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน  ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การทอผ้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในสมัยก่อนผู้หญิงไทยจะทำเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านเอง งานสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้กันในครอบครัว ในพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ก็ต้องใช้ผ้า ผ้าที่ทอใช้กันทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคนไทย การทอผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองหลายแห่งยังทอลวดลาย สัญลักษณ์ดั้งเดิม โดยเฉพาะในชุมชนที่มีเชื้อสายชาติพันธุ์บางกลุ่มที่กระจายตัวกันอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผ้าของกลุ่มชนเหล่านี้จึงมีความแตกต่างกัน จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ มีกลุ่มผ้าทอ ซึ่งเป็นกลุ่มใน “โครงการยกระดับสินค้า OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์” โดยมีสมาชิกจำนวน 31 คน การผลิตผ้าทอนี้ได้รับอุปกรณ์เครื่องมือและงบประมาณมาจากอำเภอบ้านด่าน ภายใต้“โครงการยกระดับสินค้า OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์” ปัญหาที่พบส่วนใหญ่แล้วคือผลิตออกมาแล้วไม่มีที่วางจำหน่ายและไม่สามารถจำหน่ายได้ นอกจากจะมีชาวบ้านในหมู่บ้านมาขอซื้อเพื่อเป็นของฝากในบางครั้งบางคราวเท่านั้น จึงทำให้กลุ่มคนที่ทอผ้าลดจำนวนลง ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบปัญหาและเตรียมวางแผนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้า OTOP ผ้าทอของชุมชนตำบลวังเหนือให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลวังเหนือได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อื่นๆ

เมนู