NS 03 ผ้าทอ สินค้าที่ควรได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ ของตำบลวังเหนือ

ข้าพเจ้านางสาวปัทมา จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในช่วงเดือนมีนาคม เดือนเมษายน ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่างๆ เช่น แหล่งทรัพยากรในชุมชน ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอีกด้วย จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าสนใจเรื่อผ้าทอเป็นพิเศษ เนื่องจากปัญหาที่พบส่วนใหญ่แล้วคือผลิตออกมาแล้วไม่มีที่วางจำหน่ายและไม่สามารถจำหน่ายได้ นอกจากจะมีชาวบ้านในหมู่บ้านมาขอซื้อเพื่อเป็นของฝากในบางครั้งบางคราวเท่านั้น จึงทำให้กลุ่มคนที่ทอผ้าลดจำนวนลง ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบปัญหาและเตรียมวางแผนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสินค้า OTOP ผ้าทอของชุมชนตำบลวังเหนือให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลวังเหนือ และยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้เห็นคือภูมิปัญญาและความรู้ด้านอาชีพในตำบลยังคงหลงเหลืออยู่ ถ้าหากได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้สินค้าในชุมชนมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู