NS03 รายงานผลการสำรวจข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้านางสาวปัทมา  จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว

      ชุมชนตำบลวังเหนือเป็นชุมชนที่มีหลายกลุ่มชนชาติพันธุ์ ได้แก่ ลาว ส่วย และเขมร ดังนั้นจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานตำบลวังเหนือจึงมีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวตำบลวังเหนือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้คนภายนอกที่มีความสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้เข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ในตำบลวังเหนือได้

      จากการจัดกิจกรรมลงชุมชนในโครงการ ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ณ ตำบลวังเหนือ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลวังเหนือว่า มีจุดเด่นเเละจุดด้อยที่ควรจะเเก้ไขตรงไหนบ้างซึ่งนับตั้งเเต่วันแรกที่ได้ลงไปสำรวจตั้งแต่ดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันเพื่อที่จะมาเเก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของตำบลวังเหนือ พร้อมทั้งให้ความรู้และวางแผนแนวทางการแก้ไขจากความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในเเต่ละหมู่บ้านที่มาร่วมอภิปราย


อื่นๆ

เมนู