NS03 รายงานผลการสำรวจด้านอาชีพ

ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการจัดกิจกรรมลงชุมชนในโครงการ ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด และการคืนข้อมูลให้กับชุมชน ณ ตำบลวังเหนือเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความรู้ข้อมูลด้านอาชีพที่ได้ลงไปสำรวจตั้งแต่ดำเนินโครงการ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละอาชีพที่กำลังเผชิญกับโรคระบาด พร้อมกับการให้ความรู้จากการสำรวจและการวิเคราะห์ในกลุ่มชุมชนและกลุ่มผู้ทำงานในครั้งที่ผ่านมา พร้อมกับรับฟังและวางแผนแนวทางการแก้ไขจากความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับเรื่องจากลูกบ้านมาอภิปราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลวังเหนือ คณะผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนเป็นผู้ให้แนวทางทั้งการแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจชุมชน และการฟื้นฟูชุมชนทางปัญหาโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู