NS03 รายงานผลข้อมูลสุขภาพและอนามัยของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นาย ชยพัทธ์  เทวรัตน์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

​   จากการลงสำรวจข้อมูลการลงพื้นที่ในครั้งที่ผ่านมาพบว่าในตำบลวังเหนือมี่ผู้สูงอายุอยู่ร้อยละ 71.9 คนต่อหลังคาเรือน ในจำนวนผู้สูงอายุดังกล่าว มีทั้งผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่จำนวนไม่น้อย และจากสถาณการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือกตนเองได้เป็นอย่างมาก  เนื่องจากจำนวณรถรับส่งลดลงจากการแพร่ระบาดของโรค กล่าวคือ รถรับส่งผู้ป่วยของหมู่บ้านและโรงพยาบาลจะไม่สามารถรับส่งผู้ป่วยได้ครั้งละหลายๆคนเหมือนเดิม ประกอบกับหลังจากรับส่งผู้ป่วยรายแรกแล้ว รถรับส่งคันดังกล่าวจะต้องนำมาทำความสะอาดและผ่านการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับเชื้อโดยตรง จึงมีการใช้เวลาเป็นจำนวนมากในแต่ละรอบของการรับส่ง ผู้ปฏิบัติงานจึงได้วิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ปัญหานี้ พร้อมกับได้รับคำแนะนำจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ช่วยชี้แจงและแนะแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนต่อไป

อื่นๆ

เมนู