ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “ร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่างๆ เช่น แหล่งทรัพยากรในชุมชน ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาทำให้ทราบได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลมีรายได้ค่อนข้างน้อย อาชีพส่วนใหญ่ คือทำเกษตรเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้านผลิตภัณฑ์ยังไม่มีอะไรที่จับต้องได้ จึงควรได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
โดยการให้ความรู้ และหาช่องการการตลาดแก่ประชาชน

 

อื่นๆ

เมนู