NS03 ร่วมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลผลิตผลิตภัณฑ์ และการออกแบบลายผ้าไหม

ข้าพเจ้า นายชยพัทธ์ เทวรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “ ร่วมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนกรกฎาคม ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการออกแบบลายผ้าไหม และการลงพื้นที่ในครั้งนี้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมวิเคราะห์ลายผ้าไหมของชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนในการสร้างรายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ในหมู่บ้านและชุมชมได้สร้างสรรค์ขึ้น และเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนที่มีอยู่เดิมในชุมชนจากการสอบถามชาวบ้าน และปราญชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจในชุมชนพบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในชุมชนมีลายผ้าไหมหลายลายในตำบล การออกแบบลายผ้าไหม แต่มีการกระจายของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่แล้วมักขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของตนเองที่บ้านของตน ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่อนข้างน้อย จึงทำให้ทางผู้ทำงานเล็งเห็นว่าควรมีการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การออกแบบ การกระจายรายได้ในชุมชนให้มีการกระจายสินค้ามากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู