ข้าพเจ้า มาริสา นาคหาญ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มทอผ้าในตำบลวังเหนือและจัดโครงการทอผ้าและการมัดลวดลายมัดหมี่ได้สำรวจกลุ่มชาวบ้านในตำบลวังเหนือเกี่ยวกับการทอผ้าและขั้นตอนวิธีการทอผ้าวิธีการมัดลวดลายผ้าไหมและได้เรียนรู้วิธีทอผ้าในแต่ละหมู่บ้านและในตำบลวังเหนือได้มีการจัดกลุ่มทอผ้าในตำบลวังเหนือมีทั้งหมด 5กลุ่ม ได้แก่หมู่2 หมู่4 หมู่8 หมู่9 และหมู่12 ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีการทอผ้าที่แตกต่างกันไปในตำบลวังเหนือมีการทอผ้า3แบบ มีเขมรลาวและส่วย หมู่บ้านที่ทอลายเขมร หมู่4 หมู่8 และหมู่ 12 ส่วนทางลาวมีหมู่2 และส่วนฝั่งส่วยจะมีแค่หมู่9 หมู่เดียว ทุกคนในกลุ่มมีลายที่แตกต่างกันและความสวยแตกต่างกันและในการทอผ้าเสร็จจะมีการนำไปจำหน่ายให้กับคนในพื้นที่และนอกพื้นที่หรือคนที่สนใจผ้าไหม

โครงการที่จัดครั้งนี้กลุ่มชาวบ้านทอผ้ามีความสนใจและอยากเรียนรู้การมัดลายมัดหมี่

อื่นๆ

เมนู