NS03 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนตำบลวังเหนือเพื่อโอกาสพัฒนาสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข้าพเจ้านาย สุรนัย ศรีชมภู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานในทำการออกสำรวจพื้นที่ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่กำหนด โดยการออกสำรวจลงพื้นที่โดยยึดเกณฑ์ตามสำรวจ จากแบบฟอร์ม01และ02 จากการที่สำรวจมาทำให้เราได้ข้อมูลต่างๆมามากมายเราจึงทำการนำข้อมูลต่างๆ มาแยกออกเป็นข้อๆในการปฎิบัติงาน โดยเริ่มจากจุดแข็งของตำบลวังเหนือ คือ ชาวบ้านมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร มีผู้นำชุมชนที่ดีและเข้มแข็ง มีการประกอบอาชีพหลากหลาย ส่วนจุดอ่อนของตำบลวังเหนือ ประขาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพไม่เพียงพอ ชาวบ้านยังไม่สามารถนำความรู้ความสามารถที่มีออกมาแสดงอย่างเต็มที่ ชาวบ้านไม่ค่อยเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ส่วนโอกาสของนั้นได้มีนักพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนอยู่เสมอ มีการจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ส่วนในด้านของอุปสรรคนั้น ชาวบ้านไม่มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า มีต้นทุนที่สูงเพราะต้องไปรับวัตถุในการผลิตจากหลายๆที่ ยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และชาวบ้านยังขาดทักษะในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ชาวบ้านยังมีความมั่นใจในตนเองน้อยทั้งที่มีความสามารถ ทักษะในการใช้เทคโนโลยียังต้องพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงโอกาสที่มากขึ้น

อื่นๆ

เมนู