1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 ข้าพเจ้านายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ได้ร่วมประชุมและอบรมร่วมกับทีมงานตำบลวังเหนือ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในชุมชนวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลวังเหนือ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการเกษตร ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านสุขภาพ ด้านรายได้และหนี้สินของครัวเรือน และด้านอื่น ๆ ของชุมชน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนวังเหนือ โดยจุดแข็งของชุมชนคือ ชาวบ้านมีความสามัคคี เข้มแข็ง ผู้นำชุมชนมีความรู้ความสามรถในการดูแลประชาชน มีแหล่งน้ำใช้ในครัวเรือนพอเพียง มีพื้นที่ในการทำเกษตร จุดอ่อนของชุมชนคือ ชาวบ้านไม่กล้าแสดงออก ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากฝีมือของชาวบ้าน ชาวบ้านขาดความรู้ด้านการเกษตร/การเลี้ยงสัตว์/และการเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นต้น ส่วนโอกาสของชุมชน คือ มีนักพัฒนาชุมชนหรือมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแล ประสานงาน จัดตั้งกลุ่มให้ และมีการไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานหรือแหล่งความรู้จากที่อื่น และอุปสรรคของชุมชนวังเหนือ คือ น้ำใช้ทางการเกษตรไม่เพียงพอ ถนนที่ใช้สัญจรในการเข้าออกชุมชนมีเพียงเส้นทางเดียว ยากต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีภัยแล้งและน้ำท่วมทางการเกษตรของชุมชนอีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้วางแผนงานที่จะแก้ไขและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู