ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สืบเนื่องจาการที่โครงการได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน) ทำให้ทราบถึงข้อมูลภาพรวมของชุมชน อันประกอบไปด้วย 1.ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 2.ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน 3.สิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน 4.การท่องเที่ยวของชุมชน 5.สภาพและความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน

จากข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาข้าพเจ้าจึงได้มีการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไปจัดทำรูปเล่มโครงการเพิ่มเติมดังนี้

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน)

1.นำข้อมูลที่ได้จากการกรองข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมารวมไว้ใน excel

2.เลือกหัวข้อที่ต้องการแล้วกรองข้อมูลจาก excel ให้ออกมาในรูปแบบของตารางข้อมูลและกราฟ

3.นำตารางข้อมูลและกราฟที่ได้ไปประกอบการจัดทำรูปเล่มในขั้นตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู