สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวมาริสา นาคหาญ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท ประชาชน ในกลุ่มของ

 NS03-ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์             

       ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ดิฉันและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน จากการสำรวจพื้นที ในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีอะไรหลายๆด้านอย่างเช่น ด้านอาชีพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านแหล่งทรัพยากรในชุมชน ด้านการเกษตร และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีความหลากหลาย แต่มีการกระจายของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่แล้วมักขายผลิตภัณฑ์ของตนเองที่บ้านของตน ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่อนข้างน้อย    

     ดังนั้นดิฉันและทีมงานทุกควรมีการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีการกระจายสินค้ามากขึ้นอย่างเช่น การกระจายสินค้าทาง Social media หรือที่เรียกกันว่า สังคมออนไลน์ เพราะsocial media เข้าถึงได้เร็วเหมาะกับ ยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก เหมาะกับการขยายการตลาดในกับชุมชนและเราพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู