นางประทุมทอง บุตรเงิน ประเภทประชาชน ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เข้าพเจ้ากับคณะทีมงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางประทุมทอง บุตรเงิน กับคณะทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูลการทำเกษตรการประกอบอาชีพเสริม แหล่งที่มาของรายได้ ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ตลอดจนโครงสร้าง ของชุมชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และได้ลงสำรวจจริงบริเวณพื้นที่ทำกินของประชาชนที่เป็นเกษตรกรเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และรับทราบถึงปัญหาได้โดยตรงตามข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีการสำรวจตอบแบบสอบถาม ด้วยการถาม- ตอบ สัมภาษณ์ สนทนา ไปจนถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่มากสุด
   วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาศ อุปสรรค ในชุมชนตำบลวังเหนือ
การวิเคราะห์ SOWT ปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน
จุดแข็งจุดเด่นของหมู่บ้าน
1. คนในชุมชนมีความขยันในการประกอบอาชีพ
2. พื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประชาชน
3. มีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
4. มีการรวมตัวแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. มีเงินทุนในหมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน
6. ประชาชนมีการประหยัดและออม
7. ชุมชนให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส
8. มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
จุดอ่อน จุดด้อยของหมู่บ้าน
1. ประชาชนไม่มีทุนในการประกอบอาชีพ
2. ราคาผลผลิตตกต่ำ
3. ประชาชนขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ขาดคนรุ่นใหม่สานต่อ
โอกาสจากภายนอกหมู่บ้าน
1. มีศูนย์การเรียนรู้ในแขนงวิชาการต่างๆจากภาครัฐบริการประชาชน
2. มีหน่วยงานภาครัฐให้ความรู้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
อุปสรรคหมู่บ้าน
1.เส้นทางจราจร เข้า-ออก หมู่บ้าน ยังขาดการปรับปรุงพัฒนา
2.แหล่งน้ำใช้ในการทำเกษตรยากต่อการจัดระบบ

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ชุมชนตำบลวังเหนือ จากการลงสำรวจพื้นที่ แล้วได้นำมา วิเคราะห์ข้อมูลหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และจะนำไปสู่การพัฒนาในขั้นตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู