NS03 เข้าใจชุมชน พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลวังเหนือ
ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่างๆ เช่น แหล่งทรัพยากรในชุมชน ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านผลิตภัณฑ์ และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาต่อไป                                                                                                        ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนที่มีอยู่เดิมในชุมชนจากการสอบถามชาวบ้าน และปราชญ์ชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจในชุมชนพบว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีความหลากหลาย แต่มีการกระจายของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่แล้วมักขายผลิตภัณฑ์ของตนเองที่บ้านของตน ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่อนข้างน้อย จึงทำให้ทางผู้ทำงานเล็งเห็นว่าควรมีการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีการกระจายสินค้ามากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

อื่นๆ

เมนู