ข้าพเจ้า นาย ธนทร พนิตอัชฌาชาญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การสำรวจข้อมูลพื้นที่ชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโดยอาศัยการใช้แบบฟอร์มสำรวจซึ่งประกอบด้วย 1.แบบฟอร์ม01สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 2.แบบฟอร์ม02 สำรวจผลกระทบจาก COVID-19

กระบวนการดำเนินการ

1.ขั้นตอนการวางแผนการสำรวจรวบรวมข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมและวางแผนการดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยอาศัยวิธีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อกระจายการสำรวจข้อมูล ซึ่งหมู่บ้านที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบประกอบด้วย บ้านปลัดปุ๊กหมู่ที่1,บ้านอารังหมู่ที่2,บ้านกะหาดหมู่ที่4,บ้านสำโรงหมู่ที่5,บ้านโสนน้อยหมู่ที่9,และ บ้านสัมพันธ์หมู่ที่12

2.ขั้นตอนการสำรวจรวบรวมข้อมูล กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มจากการเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและภาพรวมของชุมชน เช่นเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านเลขที่ของผู้นำกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน และดำเนินการลงสำรวจตามข้อมูลที่ได้รับมา

3.นำข้อมูลที่ได้จากลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไปแบ่งกับทีมงานและลงข้อมูลในแบบฟอร์ม01และ02ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนด

สรุป จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม01และ02 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปัญหาที่พบจาการประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สินครัวเรือนซึ่งเกิดจากการกู้เงินเพื่อมาลงทุนในการทำการเกษตรกรรม และมีกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชนอันประกอบไปด้วย กลุ่มผ้าทอ,กลุ่มทอเสื่อกก และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากกลุ่มอาชีพคือ 1.ไม่มีช่องทางการจัดจำหน่าย 2.ไม่มีคนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพต่อไป 3.ความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ยังมีไม่มากพอ ในด้านการสำรวจผลกระทบจาก COVID-19 พบว่าประชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดูแลป้องกันเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู