NS03  แนวทางการดูแลสุขภาพของตัวผู้สูงอายุ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

      ข้าพเจ้านางสาวปัทมา  จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงที่ปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยทางทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและการช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพ การเลือกทานอาหาร รวมไปถึงเเนวทางการออกกำลังกายของตัวผู้สูงอายุ เพื่อที่ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากและยังเป็นส่วนสำคัญของการยกกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

       จากการจัดกิจกรรมลงชุมชนในโครงการ ในครั้งนี้เห็นได้ว่าได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนเเละความสดใสของผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์จากการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเสริมพลังอำนาจให้ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนให้มีชีวิตอย่างผาสุกทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือ

อื่นๆ

เมนู