ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
จากการลงสำรวจข้อมูลชุมชนในตำบลวังเหนือ เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหมของกลุ่มตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ทำให้ทราบจุดแข็ง คือกลุ่มผู้ทอผ้า มีความรู้ความสามารถในการผลิตและมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการผลิต ทำให้กลุ่มตำบลวังเหนือมีรายได้จากการขายผ้าไหมที่มีคุณภาพดีและสวยงามได้พอสมควร แต่ยังพบว่าการทอผ้าไหมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการทอลายผ้าที่เกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หรือเป็นลายผ้าตามวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม ยังมีความไม่หลากหลายเท่าที่ควร ทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานต.วังเหนือ จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบลายผ้าทอแก่กลุ่มทอผ้า ต.วังเหนือ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าที่มีอยู่แล้ว ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมในโครงการนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มผลิตผ้าทอ(ผ้าซิ่น) ต.วังเหนือ และพบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ คือ กลุ่มทอผ้าของแต่ละชุมชน ได้มีการร่วมระดมความคิดการทอผ้าไหม การออกแบบลายผ้า หรือการดัดแปลงลายผ้าที่มีอยู่แล้วให้เกิดเป็นลายใหม่ที่มีความสวยงาม หรือแปลกออกไปจากลายผ้าที่มีอยู่เดิม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอผ้าให้เป็นหนึ่งในสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสียงระดับในจังหวัดต่อไป

อื่นๆ

เมนู