NS03 โคกหนองนาโมเดล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้า นางสาวปัทมา จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านโคกหนองนาโมเดลโดยได้ทำการลงสำรวจพื้นที่และพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 17 มีนาคม 2564

      โคกหนองนาโมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ และยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำที่ได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 9 ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกันโดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้ 30% สำหรับแหล่งน้ำโดยการขุดบ่อ ทำหนองและคลองไส้ไก่ 30% สำหรับทำนาปลูกข้าว 30% ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความสมบูรณ์ และความร่มเย็น และ10% สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา วัว และควาย เป็นต้น

จากการสำรวจลงพื้นที่ ทำให้ทราบว่า รูปเเบบการทำโคกหนองนา โมเดลในพื้นที่ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับชุมชนอื่นๆ หากพิจารณาแล้วชุมชนตำบลวังเหนือยังขาดความรู้ ขาดแรงกระตุ้น ขาดการชี้แนะ เเลทุนทรัพย์ในการจัดทำโคกหนองนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด โคก-หนอง-นา ซึ่งเป็นแนวทางการ

อื่นๆ

เมนู