1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 ศึกษาเรียนรู้ โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล แปลงนางสุจิตรา  บัวเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 ศึกษาเรียนรู้ โครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล แปลงนางสุจิตรา  บัวเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวชลลดา  ผิวเกลี้ยง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่และทราบถึงปัญหาที่ตามมาจาก โรคติดติดโคโรน่าไวรัส โควิด 19 นั้น ทำให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมที่แย่ลง รวมถึงมีคนตกงานมากพอสมควร และเดินทางกลับมาชุมชนแห่งเดิม โดยที่ยังขาดรายได้ และยังไม่รู้จะเริ่มต้นสร้างอาชีพและใช้ชีวิตยังไงต่อ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ” เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยชาวบ้านอยู่กินและอาศัยที่บ้านเกิด ได้โดยไม่ต้องกังวนกับโรคติดติดโคโรน่าไวรัส โควิด 19 มากนัก และสามารถอยู่ได้ แบบพออยู่ พอกินอีกด้วย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ศึกษาเรียนรู้ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ” ของแปลงนางสุจิตรา  บัวเย็น หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การทำเกษตรแนวใหม่ ที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก เพื่อพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบให้แก่ตำบลวังเหนือ โดยการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก หนอง นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ เพื่อให้โครงการตามพระราชดำรินี้ดำรงคงอยู่ท่ามกลางความพอดีพอเพียง และยังเป็นการต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกด้วย โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นการสร้าง ความมั่นคง ในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้หันกลับมา อุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับ ฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้เดินทางร่วมกันได้นั่นเอง

อื่นๆ

เมนู