ข้าพเจ้า นางสาวช่อแก้ว ร่ำรวย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเสริมพลังอำนาจให้ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนให้มีชีวิตอย่างผาสุก การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีเนื้อหาในการอบรมดังนี้ แนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ภาวะพลัง การสูงวัยที่ยังประโยชน์ สังคมผู้สูงอายุและเป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ภาวะพลัง (Active Ageing) คือ กระบวนการที่เหมาะสมที่นำไปสู่การมีสุขภาวะ การมีส่วนร่วมและหลักประกันในชีวิต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อสูงวัย

ระดับสังคมผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ 2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)เป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ และ 3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society)หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเสริมพลังอำนาจให้ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนให้มีชีวิตอย่างผาสุก และการอบรมในครั้งนี้ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุในตำบลวังเหนือและสามารถช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อสูงวัยได้

อื่นๆ

เมนู