1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NSo3เชื้อไวรัสที่กำลังระบาดในวัว “โรคลัมปีสกินหรือโรคผิวตุ่มพองผลกระทบต่อคนในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์”

NSo3เชื้อไวรัสที่กำลังระบาดในวัว “โรคลัมปีสกินหรือโรคผิวตุ่มพองผลกระทบต่อคนในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์”

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มแนวทางการสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร “การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง”ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31พฤษภาคม 2564

สำหรับโรคลัมปีสกินเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค กระบือ อัตราการป่วยมากกว่า 5% โดยจะพบตุ่มเนื้อ (nodule) บนผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุมในเวลาต่อมา โดยโค กระบือที่ได้รับเชื้อจะมีไข้ หายใจลำบาก ในโคนม อาจพบปริมาณน้ำนมลด โรคลัมปีสกินสามารถแพร่ระบาดสู่โคและกระบือ โดยการได้รับเชื้อผ่านทางการนำเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนแมลงพาหะ ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จึงได้มีมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวมทั้งตรวจสถานที่กักสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยมีการดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะและตัวสัตว์ที่เข้า-ออกตลาดนัดโค กระบือ รวมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรค เนื่องจากตลาดนัดโค กระบือ ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

จากการสำรวจกลุ่มผู้เลี้ยงวัวของตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกินหรือโรคผิวตุมผองเพียงเล็กน้อยเพราะชาวบ้านที่เลี้ยงวัว โคขุน มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดกับวัวไว้ในทุกๆปีและยังมีการดูแลความสะอาดโรงเรือนเป็นอย่างดี

                                                                 

อื่นๆ

เมนู