ข้าพเจ้า นายลิยสิทธิ์ ระวังดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยทำการสำรวจข้อมูล ในระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการจัดการแหล่งน้ำประจำครัวเรือนของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีให้เห็นต่อเนื่อง สิ่งแรกที่เกิดภัยแล้ง คือประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำใช้ในการเกษตร น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค น้ำใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน พื้นที่ชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่นเดียวกัน

จากการไปสำรวจข้อมูลในพื้นที่ชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ฝั่งทางทิศตะวันตกของชุมชนเป็นพื้นที่ลุ่ม ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก ทำให้เกิดน้ำท่วมในแหล่งทำการเกษตร ปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นน้อย ส่วนทางทิศตะวันออกของชุมชน เป็นพื้นที่ดอน ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร เกิดปัญหาภัยแล้ง ส่วนน้ำใช้ในครัวเรือนเพียงพอ เนื่องจากชุมชนที่อาศัยมีการขุดสระน้ำประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค ภายในครัวเรือน และมีการรองน้ำฝน เพื่อใช้ในการบริโภค บางครัวเรือนซื้อน้ำดื่มจากบริษัทผลิตน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการบริโภคและประกอบอาหารภายในครัวเรือน

สรุปการจัดการแหล่งน้ำประจำครัวเรือนของ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดการที่ดี มีการใช้อ่างเก็บน้ำหรือภาชนะอื่น ๆ กักเก็บน้ำฝนในฤูดูฝน เพื่อใช้บริโภค มีน้ำประปาใช้ ส่วนฤดูร้อน มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำชุมชน มีการขุดสระเพื่อใช้ในในการทำการเกษตร อีกทั้งยังมีการใช้แผงโซลาร์เซลในการผลิตน้ำใช้ภายในชุมชน แหล่งน้ำของชุมชนจะเป็นศูนย์กลางในการนำไปใช้ในครัวเรือนและใช้ในการทำการเกษตร ชาวบ้านยังมีการใช้น้ำในครัวเรือนอย่างประหยัด น้ำที่ใช้ในการซักผ้า หรือใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ก็นำมาใช้ในการล้างรถ หรือว่ารดน้ำต้นไม้ด้วย เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู