ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้นำความรู้เพื่อเชื่อโยงกับการวิเคราะห์ชุมชน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 31 เมษายน 2564 ในโครงการของทางมหาลัย

จากการที่ข้าพเจ้า นางสาวณัฐมล ผาทอง ได้พัฒนาทักษะเรื่องจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน ( Cross-cultural psychology at work) พัฒนาทักษะตนเองโดยการเรียนรู้ด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเองผ่านการเรียนออนไลน์ ผ่านวีดีโอจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน วีดีโอความหมายของวัฒนธรรม  วีดีโอความหมายของวัฒนธรรม  วีดีโอโครงสร้างของวัฒนธรรม วิดิโอ จิตวิทยาข้ามบริบทการทำงาน วิดีโอความสำคัญของการศึกษาจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม วิดีโอความหมายของความเชื่อในชาติพันธ์ุนิยม  ได้นำความรู้มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน ซึ่งมีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันและได้นำความรู้มากมายและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจชุมชนที่มีความเชื่อ และแนวทางการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในชุมชน ของเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในการทำงาน การเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และการใช้ภาษาของคนในท้องถิ่นตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู