ข้าพเจ้า นางสง่า พันธ์เจาะ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ในโครงการของทางมหาลัย คือโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

จากการที่ข้าพเจ้านางสง่า พันธ์เจาะ ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมปลอดภัย พบว่า วัดบ้านกะหาด เป็นสถานที่พึ่งทางใจของชุมชนตำบลวังเหนือและเป็นที่ร่วมกิจกรรมของชาวบ้าน ทำให้บางที่ของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ มณฑป ซึ่งเป็นที่รวมตัวคนจำนวนมาก ยังมีถังขยะยังไม่เพียงพอและยังไม่มีการแยกขยะ รวมถึงการทำสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงที่สำคัญเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ทางทีมงานตำบลวังเหนือ พบว่า วัดบ้านกะหาด ยังขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ทางทีมงานตำบลวังเหนือเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดหาอุปกรณ์ เช่น ถังขยะที่แยกประเภทการทิ้งขยะ ไม้กวาด เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย มอบให้กับวัดบ้านกะหาดได้ใช้งานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู