1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
  4. NS03 เรื่อง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ U2T ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 เรื่อง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ U2T ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS03 เรื่อง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ U2T ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้า นายนุติพล พันสุเภาดี ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  NS03 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการ U2T ประจำตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายงานให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T)

จากการกรอกแบบฟอร์มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการได้รับข้อมูลตามที่ต้องการและส่งให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู