ข้าพเจ้านางสาวปัทมา  จันทร์งาม ประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว

 

จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงที่ปฎิบัติงานประจำเดือนธันวาคม  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยทางทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญเฉาะด้านมาให้คำแนะนำ เนื่องจากการท่องเที่ยวก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากในด้านเศรษฐกิจ   ซึ่งผู้อบรมต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์ในการพูดเเละเเนะนำสถานที่ต่างๆในแต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และถูกใจผู้ที่มาท่องเที่ยวมากที่สุด

 

จากการจัดกิจกรรมลงชุมชนในโครงการ ในครั้งนี้เห็นได้ว่าได้รับความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นอย่างดี วัตถุประสงค์จากการจัดโครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจและหลักการในการและเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีเพื่อที่จะส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจที่ดีต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู