NS03 การฝึกทักษะเป็นผู้นำ ไกด์นำเที่ยว ประจำตำบลวังเหนือ
ข้าพเจ้า นางสาวศิริพร โจมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท ประชาชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้กับประเทศ
ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดโครงการการฝึกทักษะเป็นผู้นำ ไกด์นำเที่ยว ประจำตำบลวังเหนือ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มน้องๆเด็กนักเรียนในชุมชน เพราะต้องการฝึกฝน และให้เด็กมีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออกเนื่องจากตำบลวังเหนือ มีสถานที่ ที่สวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น วัด โรงเรียน สระน้ำอ่างหนองจาน และสถานที่อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเป็นผู้นำ เป็นไกด์นำเที่ยวมาอธิบายให้กับเด็ก และผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ในการกล้าแสดงออก และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีความมั่นใจในตนเอง นอกจากนี้ ได้มีการมอบของที่ระลึกที่มีประโยชน์ให้กับเด็ก เพื่อช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก การจัดกิจกรรมโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ซึ่งทางผู้ปฏิบัติงานจะได้นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการครั้งนี้ ไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป

อื่นๆ

เมนู