NS-04 ลุยมอบสิ่งของสถานที่กักกันตัวโควิด-19

ข้าพเจ้านายปิยราช  บุตรดี ในนามนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การทำงานในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก จึงต้องทำงานอย่างระมัดระวังมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเปลี่ยนรากฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการหาแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”

เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ศูนย์กักกันตัวผู้ป่วยโควิด 19 ตามอำเภอต่างๆ โดยทั้งนี้สถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการนำสิ่งของที่ได้จากการบริจาคของคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัย ไปมอบที่ ศูนย์กักกันผู้ป่วยโควิด ณ อบต โคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บรรจุเป็นถุงจำนวน 40 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 50 pack

เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการในการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับประชาชนในพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดทำ จึงได้เกิดเป็น“โครงการรณรงค์ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์”

>>>อ่านบทความที่น่าสนใจ NS04 ศึกษาเกษตรอินทรีย์<<<

รูปภาพประจำเดือนสิงหาคม

>>>>ลิงค์วีดิโอกลุ่ม  ns04<<<< 

อื่นๆ

เมนู