สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสุธิดา แพงธมล  นักศึกษาปฏิบัติงานตำบลโนนขวาง ตามหลักสูตร NSO4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

     ดิฉันนักศึกษาที่ได้เข้ามาเป็นผู้จ้างในรอบที่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจทำแบบสอบถามมนตำบลโนนขวาง ทำให้การทำงานในบางพื้นที่เข้าไปทำงานและลงพื้นที่ได้เป็นบางส่วน แต่งานก็สำเร็จลุล่วง

ประจำเดือนนี้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ได้จัดการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาของชุมชนที่ไปลงพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

   

 

จากการประชุมในครั้งนี้ ผลสรุป คือ จัดทำโครงการขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์

มีชื่อโครงการ คือ

1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชุมชน

   จัดการขยะชุมชน

   ส่งเสริมการขัดเเยกขยะ

   เสริมสร้างรายได้จากขยะ

   ส่งเสริมชุมชนให้มีธนาคารขยะ

2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

   สเปรย์กันยุงจากตะไคร้

   ยาดมจากตะไคร้

อื่นๆ

เมนู