นางสาวอัญชญา แจ่มใส บัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโนนขวาง ตำบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

            ในเดือนกรกฎาคมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนขวาง ได้มีการร่วมกันคิดโครงการเพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการที่ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนขวางได้ร่วมกันคิดนั้น เป็นโครงการการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของชาวตำบลโนนขวางเป็นอาชีพเกษตรกรอยู่แล้ว จึงเห็นถึงความสำคัญในการะส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดสารพิษและการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ชาวบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นจากการบริโภคผักปลอดสารพิษที่ปลูกทานเอง ร่วมไปถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนก็ดีขึ้นอีกด้วย เนื่องจากการใช้สารเคมีอาจทำให้มีสารพิษตกค้างในดิน น้ำ หรืออากาศได้ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านในชุมชน

จากการลงพื้นที่ทำให้ทราบว่าตำบลโนนขวางนั้นมีผู้นำหมู่บ้านที่ได้ทำการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านบ้านดงกระทิง หมู่ที่ 1 นายไกรศร ฟับประโคน และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการวางแผนให้บ้านดงกระทิงเป็นหมู่บ้านนำร่องและสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยโครงการนี้จะมีการสาธิตวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี มีการจัดหาพันธุ์พืชที่จำเป็นให้กับคนในชุมชนเพื่อทำการเพาะปลูก และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์ได้ในปีต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู