ข้าพเจ้านางสาวอัญชญา แจ่มใส ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ NS04

         ในเดือนนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการในการลงพื้นที่ในการพัฒนาตำบลโนนขวางในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19(สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19(สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ)

            ก่อนการลงพื้นที่นั้นทางทีมงานได้ประสานงานไปทางสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมแล้วจึงได้ประสานงานไปทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองนาเพื่อจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองนาเป็นอย่างดี โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ อสม.ตำบลโนนขวางจำนวน 50 คน  วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19

2.เพื่อให้ชุมชนนําองค์ความรู้ไปใช้และการป้องกันตนเองจากโควิด19

3.เพื่อให้ความรู้การผลิตเจลแอลกอฮอล์ใช้เองในชุมชน
ผลจากการดำเนินโครงการพบว่า อสม.ตำบลโนนขวางให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่อบรมไปเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบล ให้คนในตำบลได้ปฏิบัติตาม เพื่อนำไปปรับใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรค มีความรู้ด้านการทำเจลใช้เอง สามารถช่วยประหยัดได้ค่าใช้จ่ายได้

https://youtu.be/4bgg7RQXw2E

อื่นๆ

เมนู