นางสาวอัญชญา แจ่มใส บัณฑิตจบใหม่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประจำพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างหนักในช่วงเวลานี้ ซึ่งในพื้นที่ตำบลโนนขวางก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได้ ทางกลุ่มจึงได้มีแนวคิดในนำการสื่อสังคมออนไลน์มาปรับใช้ในการทำงานในสถานการณ์เช่นนี้ ได้แก่

1) การประชุม ซึ่งจะใช้เป็นการ Video Conference เพื่อประชุม ติดตามงานรวมไปถึงมอบหมายภาระหน้าที่งานต่างๆ

2) การตั้งกลุ่มไลน์ ทางกลุ่มได้มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกเป็น อสม.ผู้นำชุมชนตำบลโนนขวางและทีมผู้ปฏิบัติงาน สำหรับใช้เป็นช่องทางในการให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษ ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้วางแผนไว้ในการลงพื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนมาเป็นการให้ความรู้และจัดกิจกรรมออนไลน์

โดยทีมงานผู้ปฏิบัติงานมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ที่กักตัวในศูนย์กักกันป้องกัน covid-19 ตำบลโนนขวาง จึงได้มีการรวมกลุ่มกันในการจัดทำถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารแห้ง สำหรับนำไปบริจาคในพื้นที่กักกันตัว ซึ่งได้เข้าไปมอบให้ทางศูนย์กักกันป้องกัน covid-19 ตำบลโนนขวาง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทางกลุ่มร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่เพื่อแบ่งปันสิ่งของ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

                                                

อื่นๆ

เมนู