1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. ์NS04 การเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

์NS04 การเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

การดำเนินงานของ ข้าพเจ้า นางวนิดา ปาโนรัมย์ประเภทประชาชน ระหว่างเดือนเมษายน2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 9 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านดงกระทิง 2.บ้านปอหู 3.บ้านหนองแต้ 4.บ้านดงเย็น 5.บ้านสำโรง 6.บ้านหนองสระ 7.บ้านโนนขวาง 8.บ้านหนองนา 9.บ้านปอแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลแต่ละชุมชน โดยเฉพาะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการของคนในชุมชนว่าอยากให้พัฒนาทางด้านใด เพื่อที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สามารถสร้างอาชีพ ให้กับทุกคนในตำบลโนนขวางให้มีรายเพิ่มขึ้น และสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

จากการที่ได้สำรวจและร่วมพูดคุยกับผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านในตำบลโนนขวางจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญของคนในชุมชนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การทอผ้าฝ้ายตีนแดง การทอผ้าไหมลายประยุกต์ การทำพรมเช็ดเท้า ทำเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถนำมาเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถนำมายกระดับให้เป็นสินค้า OTOP ให้กับคนในชุมชนได้ หลังจากที่ว่างจากฤดูเก็บเกี่ยว จากการทำนา ทำไร่ ทำสวน

ดังนั้นการที่จะทำให้สินค้าในชุมชนเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น และสามารถนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้นมายกระดับให้เป็นสินค้า OTOP ได้นั้น เราจำเป็นจะต้องมีการร่วมมือกันกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบ้านมาช่วยกันเพื่อที่จะหาวิธีการเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน เช่นทำให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นขึ้น และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในตำบลโนนขวางได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู