ข้าพเจ้านางสาววิไลลักษณ์ สมีรัตน์ บัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

                 จากสถานการณ์โควิด 2019 ทำให้การทำงานและการลงพื้นที่จำเป็นต้องมีการมอบหมายงานเพื่อนำกลับที่ทำที่บ้าน Work for home ทำให้งานบางตัวอาจจะทำให้ได้ข้อมูลล่าช้าเนื่องจากทางกลุ่มไม่สามารถไปเก็บข้อมูลที่เราได้วางแผนไว้ แต่ทางเราได้ให้คนในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลโนนขวาง ได้ทำการเก็บข้อมูลให้ทางกลุ่มเพิ่มเติม และส่วนงานต่างๆนั่นทางกลุ่มได้ช่วยกันทำรายงานและโครงงานเพื่อนำเสนอที่ปรึกษาต่อไป

 

จากที่เราได้ข้อมูลบางส่วน ทางกลุ่มเราได้ทำการนัดเพื่อนในกลุ่มและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูข้อมูลและให้อาจารย์แนะนำงานต่างๆที่ทางเราได้นำไปเสนอ และมีงานบางตัวที่ทาง อว. ได้ให้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทางเราได้เก็บข้อมูลในบางส่วนไว้เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ลงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์

ทั่งนี้งานแต่ละตัวอาจะมีการทำงานล้าช้า เนื่องจากสถานการณ์โควิค 2019  ได้เกิดการแพร่ระบาดอีกครั้ง แต่ทางกลุ่มก็สามารถทำงานให้ได้บรรลุเป้าหมายที่ทางกลุ่มได้จัดทำไว้ ต่อไปการทำงานต้องมีการวางแผนและมีนัดการประชุมเพื่อให้ได้งานชิ้นต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู