ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา เสาทอง  ประเภท : นักศึกษา

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่รับผิดชอบตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนตุลาคม มีการพูดคุยกันของทีมงานตำบลโนนขวาง ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจแบบสอบถามและติดตามผลหลังจากดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในส่วนของการคีย์ข้อมูลจากแบบสำรวจลงแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บ U2T 

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจแบบสอบถาม รับรู้ความต้องการของชุมชน และรายได้ก่อนลงโครงการและหลังลงโครงการของกลุ่มชุมชน ซึ่งทางชุมชนตำบลโนนขวางก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี

วันที่ 13 ตุลาคม ทางทีมงานได้มีการนัดประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อวางแผนโครงการถัดไปและแบ่งแบบสำรวจข้อมูล U2T-SROI ให้กรอกลงในฟอร์มออนไลน์ จากการประชุมวางแผนงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมชุมชน โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาขยะชุมชน เป็นกิจกรรมหลัก ซึ่งจะมีการจัดการขยะในชุมชน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เสริมสร้างรายได้จากขยะ ส่งเสริมชุมชนให้มีธนาคารขยะ พร้อมศึกษาและสำรวจข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านเพิ่มเติมก่อนลงโครงการว่า ชาวบ้านเอาขยะไปทิ้งที่ไหน แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในชุมชน การจัดการขยะของชุมชน และจะจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในชุมชนตำบลโนนขวาง

               

                

อื่นๆ

เมนู