1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามและวางแผนโครงการ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

NS04 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามและวางแผนโครงการ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางสาวกาญจนา  เลิศนา  สถานะบัณฑิตจบใหม่ซึ่งได้เข้ามาเป็นลูกจ้างในโครงการจ้างงานหลักสูตร:        (NS04)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 3) พื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือ พื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อนทำการลงสำรวจพื้นที่ตำบลโนนขวาง ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำบลโนนขวางก่อนการลงพื้นที่จริง ตำบลโนนขวางมีทั้งหมด 9 หมู่บ้านคือ บ้านดงกระทิง บ้านปอหู บ้านหนองแต้ บ้านดงเย็น บ้านสำโรง บ้านหนองสระ บ้านโนนขวาง บ้านหนองนา และบ้านปอแดง ซึ่งหนึ่งในหมู่บ้านที่เราไปทำแบบสอบถามในเดือนตุลาคมนี้คือ หมู่ที่ 1 บ้านดงกระทิง                      เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI)  ในพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวันลงพื้นที่ชาวบ้านให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโควิด 19 

 และในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ได้จัดการประชุมโดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาเพื่อหาข้อสรุปและหาทางแก้ไขปัญหาของชุมชนตำบลโนนขวาง เพื่อนำมาจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้อสรุปโครงการที่จะทำคือ โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู